Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na placach budowy jest ważne nie tylko ze względu na polskie prawo, ale także ze względu na ochronę zdrowia i życia wszystkich osób przebywających na placu budowy. Prace budowlane często wiążą się z wysokim poziomem ryzyka zawodowego. Identyfikacja i minimalizacja ryzyka pozwala na wyeliminowanie niebezpiecznych sytuacji w pracy.

Gdzie można znaleźć przepisy BHP dla budownictwa? Jak od strony praktycznej należy podchodzić do kwestii bezpieczeństwa na budowach? Sprawdź!

Prawo a bezpieczeństwo i higiena pracy na placach budowy

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest częścią przestrzegania przepisów BHP na placu budowy. Plac budowy musi być oznakowany, a pracownicy muszą przejść odpowiednie szkolenie, a także otrzymać indywidualny i zbiorowy sprzęt ochronny. Aby zapewnić bezpieczeństwo, ważne jest ogrodzenie placu budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych i zastosowanie innych rozwiązań technicznych. Czasami konieczne jest stworzenie planu BHP.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje również Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków pracy nakłada również Konstytucja RP oraz ogólne zasady zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlaczego place budowy powinny przestrzegać rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy?

Bardzo ważną kwestią jest sposób poruszania się po placu budowy. Na placu budowy nie można wchodzić na obszary, które nie są zabezpieczone przed upadkiem lub pod obciążeniem. Nie można również wchodzić do stref niebezpiecznych, takich jak okolice obiektów budowlanych, gdzie zagrożenie nie zostało wyeliminowane.

Ważne jest, aby wszyscy pracownicy, niezależnie od ich poziomu, zostali przeszkoleni w zakresie zasad BHP. Nieprzestrzeganie przepisów BHP może skutkować wysokimi karami.

W przypadku urazu, bezpośrednim przełożonym pracownika jest kierownik budowy, kierownik robót lub brygadzista. Pracodawcy mogą również zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na placach budowy

Ważne jest, aby stworzyć plan przed rozpoczęciem budowy w celu wyeliminowania wszelkich potencjalnych zagrożeń. Należy opracować i wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wymóg ten jest wymagany w następujących sytuacjach: prace budowlane, w których uczestniczy ponad 20 pracowników, prace budowlane trwające dłużej niż 30 dni roboczych, prace budowlane o zakresie przekraczającym 500 osobodni oraz prace budowlane należące do jednego z rodzajów prac budowlanych wymienionych w przepisach. Plan powinien obejmować projekt, rozpoczęcie i przebieg prac. Inne ważne dokumenty opracowywane są na podstawie BIOZ.

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na placu budowy

Pracownicy muszą przestrzegać ścisłych zasad obowiązujących na placu budowy. Powinni nosić odpowiednią odzież roboczą i być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Niezwykle ważne są również środki ochrony zbiorowej. Wśród środków ochrony zbiorowej możemy wyróżnić na przykład rusztowania systemowe, pomosty robocze czy drabiny bezpieczeństwa. Ważne jest zabezpieczenie miejsc pracy operatorów maszyn, którzy nie posiadają kabin.

Z kolei wśród środków ochrony indywidualnej wyróżniamy: ochronę głowy (kask roboczy), ochronę oczu i twarzy (okulary ochronne lub maski), ochronę uszu (nauszniki przeciwhałasowe), ochronę nóg i rąk (w tym np. obuwie ochronne na określone części nóg) oraz specjalną odzież i sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Rodzaj prac wykonywanych w ramach projektu budowlanego będzie determinował rodzaj stosowanego indywidualnego i zbiorowego sprzętu ochronnego.

Obowiązki pracodawcy i kierownictwa budowy

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony pracy powinny być znane zarówno pracodawcy, jak i każdej osobie odpowiedzialnej za pracowników, a także samym pracownikom. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w firmie budowlanej. Musi on m.in. dopilnować, aby do wykonywania określonych zadań nie były dopuszczane osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, aby miejsca pracy były odpowiednio wyposażone w maszyny i urządzenia techniczne, a także rusztowania, drabiny i sprzęt tymczasowy oraz aby pracownicy byli zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież roboczą.

Kierownicy są odpowiedzialni za organizację stanowisk pracy. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej i dopilnowanie, aby przestrzegali oni przepisów BHP na placu budowy. W przypadku wystąpienia niebezpiecznego czynnika, jego obowiązkiem jest przerwanie wszystkich prac i podjęcie odpowiednich działań.

W interesie pracowników leży zapoznanie się z przepisami i wdrożenie ich w miejscu pracy. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania instrukcji wydanych przez przełożonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni również poddawać się regularnym badaniom lekarskim i niezwłocznie zgłaszać przełożonym wszelkie wypadki. W przypadku podejrzenia, że warunki pracy nie są zgodne z przepisami BHP, pracownicy mają prawo odmówić wykonywania pracy.

Co należy wiedzieć o bezpieczeństwie podczas pracy na wysokości?

Praca na wysokości wiąże się z poważnymi zagrożeniami zawodowymi. Ważne jest, aby oprócz noszenia odpowiedniej odzieży lub używania sprzętu, zabezpieczyć teren. Balustrady muszą być zainstalowane na powierzchniach znajdujących się metr nad poziomem gruntu. Siatki zabezpieczające na wysokości są również bardzo ważne. Ważne jest, aby mieć dobre rusztowanie do przemieszczania się między poziomami na placach budowy. Liny bezpieczeństwa są zalecane na dużych wysokościach. Profesjonalny sprzęt zabezpieczający, taki jak uprzęże lub liny z hakami, może być nieoceniony. Ważne jest, aby pracownicy byli poinformowani o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kup rusztowanie od sprawdzonego dostawcy!

Rusztowania fasadowe, czyli rusztowania tymczasowe, to konstrukcje wykorzystywane do prac budowlanych na wysokościach. Umożliwiają one bezpieczne malowanie. Montaż rusztowań odbywa się w określony sposób przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia do montażu rusztowań i konserwacji sprzętu technicznego. Osoba ta musi przejść specjalne kursy.

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Rusztowania i ruchome podesty robocze muszą być montowane, demontowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami i dokumentacją producenta. Nie należy zapominać o dodatkowym wyposażeniu, które zwiększy poziom bezpieczeństwa. Po zakończeniu montażu osoba do tego upoważniona dokona odbioru technicznego. Tylko jeśli sprzęt spełnia wymagania dozoru technicznego, można uznać go za bezpieczny. Odbiór rusztowania musi być potwierdzony protokołem odbioru technicznego lub wpisem do dziennika budowy.

Demontażu rusztowań mogą dokonywać wyłącznie uprawnieni pracownicy, którzy muszą być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa.

Wynajem rusztowań

Wynajem rusztowań poza firmą może nieść za sobą wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest bez wątpienia cena. Wynajem rusztowań sprawia, że nie musimy martwić się o magazynowanie, transport, serwis, konserwację czy ewentualne naprawy. Za sprzęt odpowiada wynajmujący. W Warszawie, która jest dużym miastem, znajdziemy wiele możliwości wynajmu rusztowań. Podczas eksploatacji rusztowania należy zawsze sprawdzać jego stan techniczny.

W ofercie Ekspres-Rusztowania znajdziesz rusztowania aluminiowe jezdne i przejezdne, a także rusztowania warszawskie (inaczej włoskie rusztowania GOFFI) czy rusztowania fasadowe.

Podsumowanie

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na placach budowy to bardzo ważny temat. Obowiązkiem kierownika i pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Ważne jest, aby pracownicy byli wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (ŚOI), odzież roboczą i inne okrycia, których potrzebują do wykonywania pracy na placu budowy.

Pracownicy powinni być świadomi zagrożeń związanych z pracą na wysokości i podejmować odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony swojego zdrowia. Rusztowania, z których korzystają pracownicy, mogą być również instalowane i konserwowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wynajem rusztowań to świetny sposób na uzyskanie najlepszego sprzętu od renomowanych producentów!

Kierownicy i budowniczowie muszą również dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Pracownicy, którzy czują, że ich bezpieczeństwo nie zostało zapewnione w pracy, mogą odmówić wykonania powierzonej im pracy.